VEKALETNAME


  

  VEKALETNAMEYİ GÖR

 

VEKALETNAME

                                             İşbu Vekaletname Süresizdir

 

Şirketimiz adına gelen veya gönderilen eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme ve İhracat Rejimlerine tabi tutulacak her türlü eşyanın, gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep edilmesi, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması işlemleri ile ilgili olarak, tüm resmi makamlardan alınacak izinler ile her türlü gümrük işlemleri için, gümrük idarelerinde, serbest bölgelerde, ihracatçı veya ithalatçı birliklerinde, Bölge Ticaret Müdürlükleri, Zirai Karantina, Hıfzısıhha, Veteriner Müdürlükleri, Türk Standartları Enstitüsü, Vilayet ve Konsolosluklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Borsaları, Tarım İl Müdürlükleri`nde, bankalarda, kambiyo mercilerinde, Sanayi ve Ticaret odalarında, limanlarda, ambarlarda, depolarda, ilgili diğer kuruluşlarda ve merkez ve taşra teşkilatları dahil olmak üzere, tüm resmi dairelerde mevzuatın gümrük müşavirlerine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, kendilerine tevdi edeceğimiz ve doğruluğuna ilişkin sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura, menşe belgesi, ATR, EUR-1, sigorta poliçesi, teşvik belgesi, ekspertiz raporu, konşimento, navlun makbuzu, çeki listesi ve kıymeti etkileyebilecek royalti ve lisans ödemeleri, satıcı ile aramızda münasebet bulunması ve belgelere uygun olmak şartıyla, kıymet bildirimlerinin doldurulması ve imzalanması işlemlerinin ifası ve takibine, garanti muafiyet belgesi, TSE, Kontrol, INF Bilgi Formları, T5 belgesi, ölçü ayar, radyasyon güvenliği gibi giriş ve çıkış işlemlerinin gerektirdiği her türlü belgelerin işlemlerini yürütmeye, konşimentolarını almaya, imzalamaya ve cirolamaya, tahmil, tahliye ve teslim işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, eşyayı sevk ve nakle, rapor, tutanak ve rezerve zaptı tanzim etmeye, ettirmeye ve imzalamaya, acentalar ve antrepolar nezdinde navlunlara antrepo ücretlerine itiraz ve eşyayı takip ve tetkike, eşyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkişi talep etmeye, tespit yaptırmaya, vergi, resim, harç, teminat, depozito, fazla mesai, yolluk, harcırah ve navlun gibi bedelleri yatırmaya, belgelerini almaya, bunlara ait itiraz işlemlerini yapmaya, yatırılan bu bedelleri geri almaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, taahhütname imzalamaya ve ibraza, İthalatçı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından e-birlik projesi kapsamında sunulan ve net-work ağları kullanarak ithalat,ihracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarını gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifrelerin ve kullanıcı adının adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere, dahilde ve hariçte işleme, üçgen trafik, geçici ithalat ve geçici ihracat ile benzeri her türlü işlemle alakalı belgeleri, ilgili makamlara teslime, bu makamlar nezdinde takibe, tanzim edilmiş belgeleri teslim almaya ve eşyanın gümrüklenmesi için yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda yapabileceğimiz tüm işlemleri adımıza yapmaya ve sonuçlandırmaya ahzu kabze  yetkili ve mezun olmak üzere Gümrük Müşavirleri NEDİM AKÇAY, ŞEREF KUZAL , AKİF GÜNAY, NEJDET KARADAĞ, SONER BALLI, EREN YAVUZ’ u şirketimizi münferiden veya müştereken Ve DOLAYLI TEMSİLCİ  YOLU İLE  temsil etmeye ve de yukarıda belirtilen yetkilerin tamamını veya bir kısmını takip ve sonuçlandırmak üzere GÖZDE GÜMRÜK MÜŞ.HİZ. NAK.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.- CENGİZ UYSAL, SELDA UYSAL,HASAN AKKURT,KUBİLAY KARADENİZ, KORAY KARADENİZ, FERDİ KORKMAZ, EMRE GÜLER, ÖZGÜR UYSAL’ ı vekil tayin ettim/ettik.

 


VEKİL EDEN:…………..…………………………..………………………LTD/ŞTİ/A.Ş……..............…….VERGİ DAİRESİ………………………………...VERGİ SİCİL MARASI…………………………………………………………….
........................................ADRESİNDE MUKİM (Kanuni ikametgah adresi yazılacaktır)                                                                                                      

  

VEKALETNAMEYİ WORDDE GÖR